Regulamin świadczenia przez mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.policzkredyt.pl

§ 1

Niniejszy Regulamin  został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt ustawy z 18 lipca 2022 roku dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze świadczonych przez mFinanse usług drogą elektroniczną. Usługi świadczone są za pośrednictwem strony internetowej: www.policzkredyt.pl. Strona zawiera informacje o produktach finansowych znajdujących się w ofercie mFinanse, tj. produktach finansowych banków oraz instytucji finansowych współpracujących z mFinanse S.A. oraz umożliwia klientom dokonanie wyboru najbardziej adekwatnego dla klienta produktu poprzez porównanie produktów finansowych przy uwzględnieniu ich podstawowych parametrów.

§ 2

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Klient – każdy podmiot korzystający z usług świadczonych przez mFinanse drogą elektroniczną, a określonych niniejszym regulaminem,

mFinanse- mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365126, kapitał zakładowy w wysokości 115.245.000 PLN w całości wpłacony; NIP: 7251903631, REGON: 100059438, świadcząca usługi opisane niniejszym regulaminem,

Strona – strona www.policzkredyt.pl, za pośrednictwem której mFinanse świadczy usługi drogą elektroniczną,

Regulamin- niniejszy regulamin,

Usługa –  usługa świadczona przez mFinanse drogą elektroniczną, a opisana w § 3 niniejszego regulaminu.

§ 3

1. mFinanse nieodpłatnie świadczy za pośrednictwem Strony następujące Usługi:

 1. usługę przedstawiania ogólnych informacji o produktach finansowych znajdujących się w ofercie mFinanse, tj. produktach finansowych banków i instytucji finansowych współpracujących z mFinanse,
 2. usługę kalkulatora kredytowego porównującego produkty finansowe szczególnie w zakresie podstawowych parametrów finansowych, dostępności oraz możliwości nabycia przez Klienta,
 3. usługę formularza kontaktowego:, „Zamów bezpłatną konsultację” umożliwiającą zamówienie przez Klienta kontakt,
 4. usługę kontaktu z Klientem w przyszłości, celem przedstawienia przez mFinanse oferty w oparciu o udzielone przez Klienta wyraźne zgody wymagane prawem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, na podany przez Klienta numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

§ 4

 1. Informacje publikowane na Stronie nie stanowią oferty usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Materiały te nie stanowią także czynności doradztwa finansowego, inwestycyjnego oraz prawnego.
 2. mFinanse nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania banków oraz instytucji finansowych współpracujących z mFinanse, a  w szczególności za aktualność oraz prawidłowość informacji przekazywanych przez banki oraz instytucje współpracujące o produktach znajdujących się w ich ofercie, a publikowanych na Stronie.

§ 5

Zasady przetwarzania przez mFinanse danych osobowych Klientów w związku ze świadczeniem Usług określa Polityka prywatności mFinanse S.A. udostępniona na www.policzkredyt.pl/polityka-prywatności

                                                                           § 6

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami prawa, Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 2. Informacje opublikowane na Stronie mogą być wykorzystywane przez Klienta tylko w celu niezbędnym do korzystania z Usługi.
 3. Klient może korzystać z Usług przy użyciu urządzenia teleinformatycznego podłączonego do sieci Internet, tj. komputera osobistego, smartfonu, tabletu etc wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. mFinanse nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecią.

§ 7

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi przez mFinanse.                                                
 2. Tryb oraz zasady wnoszenia reklamacji określa Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez mFinanse udostępniony na stronie www.mfinanse.pl

§ 8

 1. mFinanse może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści na Stronie.
 2. Ważne przyczyny to:
 3. zmiana przepisów prawa, która dotyczy świadczenia Usług objętych niniejszym regulaminem,
 4. rozszerzenie funkcjonalności Strony, a w szczególności rozpoczęcie świadczenia dodatkowych Usług przez mFinanse.
 5. Zmiany Regulaminu nie mogą ograniczać uprawnień Klientów lub nakładać na nich dodatkowych obowiązków, chyba że zmiany w tym zakresie wynikać będę ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Zmiany Regulaminu nie mogą wejść w życie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmienionej treści Regulaminu.
 7. Regulamin jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje od 2.11.2022 r.