Wybierz literę:

A


B


Biuro Informacji Kredytowej - BIK

Przedsiębiorstwo gromadzące, integrujące oraz udostępniające dane na temat historii kredytowej banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych (poza bankowych). Założycielami Biura Informacji Kredytowej były Związek Banków Polskich oraz banki prywatne.

C


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych – CBDKW

Ogólnokrajowy zbiór ksiąg wieczystych działający od 1 października 2003 roku. Powstał w wyniki digitalizacji treści ksiąg wieczystych i wprowadzeniu ich do systemu informatycznego. Nad tworzeniem, utrzymywaniem i bezpieczeństwem CBDKW czuwa Minister Sprawiedliwości.

Całkowity koszt kredytu

Ogół kosztów odsetkowych i poza odsetkowych, które należy uregulować w związku z zawarciem umowy o kredyt. Wyrażany jest w formie kwoty. W jego skład nie wchodzą koszty notarialne.

Cesja ubezpieczenia

Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia (np. prawa do odszkodowania) na rzecz banku. W przypadku zaistnienia szkody stroną dysponującą środkami z ubezpieczenia staje się bank.

Cesja wierzytelności

Wierzytelność, czyli prawo do żądania od dłużnika należnej zapłaty, może być przenoszona na osoby trzecie (osoby fizyczne lub prawne). Przeniesienie to nazywane jest cesją wierzytelności.

D


Decyzja kredytowa

Odpowiedź zwrotna banku lub instytucji poza bankowej zawierająca informacje o wydaniu zgody (lub braku zgody) na udzielenie kredytu w kwocie przedstawionej we wniosku. W decyzji pozytywnej znajdują się dane dotyczące kredytu. W negatywnej – uzasadnienie odmowy.

H


Harmonogram spłaty

Tabela informująca kredytobiorcę o wysokości oraz terminach spłat kolejnych rat kredytu. Zawiera między innymi dane na temat kwoty kapitału i odsetek, formy rat, wysokości kredytu i jego oprocentowania.

Hipoteka

Zabezpieczenie stosowane przez bank na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę należności zdefiniowanych w umowie kredytowej. To ograniczone prawo rzeczowe, które wygasa w momencie spłaty całości kredytu.

Historia kredytowa

Dane dotyczące ogółu kredytów spłaconych, spłacanych i poręczanych przez kredytobiorcę, a także dotychczasowej terminowości regulowania przez niego należności. Informacje te gromadzone są przez Biuro Informacji Kredytowej i tam też przechowywane.

I


Inflacja

Wzrost cen o charakterze powszechnym powodujący spadek wartości pieniądza krajowego (jego siły nabywczej). Przyczyną inflacji mogą być między innymi: zwiększanie podaży pieniądza, wzrost kosztów produkcji, nadmierny popyt na rynku.

K


Karencja

Okres, w którym obowiązek spłaty części kapitałowej raty kredytu zostaje zawieszony. W tym czasie spłacane są odsetki. Karencja pomaga czasowo obniżyć wysokość rat kredytowych, ale po jej upływie należy liczyć się z ratami, które będą powiększone o niespłacony kapitał.

Konsolidacja kredytów

Połączenie wielu (minimum dwóch) zobowiązań w jedno. Dzięki temu możliwe jest comiesięczne spłacanie tylko jednej, skonsolidowanej raty kredytu lub pożyczki – zamiast dotychczasowych kilku rat.

Kredyt hipoteczny

Kredyt, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Środki z niego mogą zostać wykorzystane na zakup nieruchomości lub inne cele wskazane przez kredytobiorcę we wniosku. Kredyt ten charakteryzuje się długim okresem spłaty.

Kredyt mieszkaniowy

Metoda finansowania zakupu mieszkania. Kredyt taki zabezpieczony jest hipoteką, a środki z niego otrzymane mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zakup nieruchomości.

Kredyt pod hipotekę

Kredyt hipoteczny otrzymywany pod zastaw nieruchomości, który może być przeznaczony na cele inne niż zakup kolejnej nieruchomości lub budowę domu.

Księga wieczysta – KW

Rejestr urzędowy, w którym zapisane są dane na temat stanu prawnego nieruchomości. Składa się z czterech działów zawierających informacje: 1) o nieruchomości, 2) o właścicielu / użytkowniku, 3) o prawach związanych z nieruchomością, 4) o hipotekach.

Kwota kredytu

Całkowita suma środków pieniężnych wypłacana kredytobiorcy przez kredytodawcę na podstawie umowy zawartej między bankiem a klientem.

M


Marża

Jeden ze składników oprocentowania kredytu. Jest wielkością stałą określaną przez bank. Jej zmiana jest możliwa w momencie wyrażenia na to zgody zarówno przez kredytodawcę, jak i kredytobiorcę.

O


Odsetki

Jeden ze składników kosztu kredytu. Wysokość odsetek zależy między innymi od wysokości stóp procentowych oraz czasu trwania umowy zawartej z bankiem. Sposób naliczania odsetek reguluje umowa między bankiem a kredytobiorcą.

Okres spłaty

Okres zdefiniowany w umowie kredytowej. Liczony jest on od momentu przyznania środków – do dnia spłaty całości kredytu wraz z odsetkami. Jego długość może mieć realny wpływ na wysokość rat kredytu.

Okres wykorzystania kredytu

Okres pomiędzy momentem uruchomienia pierwszej transzy środków a dniem, w którym bank uruchomi ostatnią transzę kredytu.

Operat szacunkowy

Pisemny dokument urzędowy dotyczący wartości nieruchomości, który sporządzany jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Może dotyczyć domów, mieszkań, działek, obiektów przemysłowych, zabytków i innych rodzajów nieruchomości.

Oprocentowanie zmienne

Stopa, według której ustalone jest oprocentowanie danego kredytu. Oprocentowanie to jest sumą dwóch elementów: wskaźnika WIBOR oraz marży banku udzielającego kredytu. Wysokość oprocentowania zmiennego w niektórych przypadkach może ulegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

P


Poręczenie

Umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązań dłużnika, jeśli nie zostaną one spełnione przez dłużnika w ustalonym terminie. Poręczenie należy do narzędzi zabezpieczających interes banku w czasie trwania umowy kredytowej.

Prolongata

Przedłużenie terminu ważności umowy kredytowej (odroczenie terminu jej realizacji). Wiąże się z koniecznością ustalenia nowej liczby oraz wysokości rat.

Prowizja banku

Opłata wyrażana procentowo, która doliczana jest przez bank do kredytu. Jej wysokość zależy od kwoty kredytu. Stanowi część kosztów kredytu.

R


Raty równe

Raty, których wysokość przez cały okres umowy kredytowej nie ulega zmianie. Jest to możliwe, dzięki zastosowaniu mechanizmu, zgodnie z którym w miarę upływu czasu raty składają się w coraz większym stopniu z części kapitałowej, a w coraz mniejszym – z odsetkowej.

Raty malejące

Raty, których wysokość maleje w miarę upływu czasu trwania umowy kredytowej. Wysokość raty kapitałowej jest w tym przypadku niezmienna. Zmniejszeniu ulega za to każda kolejna rata odsetkowa.

Refinansowanie kredytu

Przeniesienie obecnego kredytu do banku oferującego bardziej korzystną ofertę. Nowy bank przekazuje środki pieniężne bankowi, który wcześniej udzielił kredytu. W ten sposób umowa z poprzednim kredytodawcą przestaje obowiązywać.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania - RRSO

Całkowity koszt kredytu ukazany w stosunku rocznym. Wartość procentową RRSO oblicza się, dodając wszystkie składniki kredytu (odsetki, marże, prowizje itp.). RRSO ułatwia konsumentowi porównanie ofert. Im dłuższy okres spłaty, tym niższa RRSO.

Ryzyko kursowe

Ryzyko ponoszone przez kredytobiorcę kredytu walutowego. Oznacza niepewność związaną z istnieniem naturalnych wahań kursu tej waluty, w której kredyt jest zaciągnięty. Wahania kursu mogą, w zależności od sytuacji być korzystne bądź niekorzystne dla kredytobiorcy.

S


Scoring kredytowy

Narzędzie stosowane przez bank do oceny wiarygodności kredytobiorcy oczekującego na wydanie decyzji kredytowej. Scoring kredytowy mierzy stopnień prawdopodobieństwa spłaty środków pieniężnych. Podawany jest w punktach.

Stałe oprocentowanie przez 5 lat

Gwarancja niezmiennej wysokości rat kredytu przez 5 lat – bez względu na wysokość stóp procentowych i sytuację ekonomiczną w kraju. Po upływie 5 lat stopę stałą zastępuje stopa zmienna.

T


Transza

Część kredytu wypłacana przez bank po spełnieniu warunków umowy i według ustaleń zapisanych w harmonogramie.

U


Ubezpieczenie pomostowe

Zabezpieczenie otrzymywane przez bank od firmy ubezpieczeniowej na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy. Może mieć wpływ na wysokość kredytu. Obowiązuje od chwili wypłaty kredytu i trwa maksymalnie do czasu uzyskania wpisu do hipoteki.

W


Wakacje kredytowe

Możliwość czasowego zawieszenia procesu spłacania rat kredytu, zarówno ich części kapitałowej, jak i odsetkowej. Długość wakacji kredytowych zależy od polityki danego banku i może trwać od miesiąca do jednego roku.

WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik oznaczający wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych sobie wzajemnie przez banki komercyjne w Polsce. WIBOR ustalany jest codziennie. Może mieć wpływ na wysokość rat kredytów.

Wkład własny

Środki wymagane przez bank, które pozwalają kredytobiorcy starać się o udzielenie mu kredytu. Wysokość wkładu własnego to procent wartości nieruchomości, który należy wnieść, by otrzymać pozytywną decyzję kredytową.

Współczynnik Loan to Value - LTV

Współczynnik oznaczający stosunek wysokości kwoty zaciąganego kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości. Jeśli wartość kredytu równa jest połowie ceny nieruchomości, wówczas LTV wynosi 50%.

Z


Zadatek

Forma zabezpieczenia finansowego stosowana podczas zawierania umowy. Zadatek może mieć postać pieniężną lub rzeczową. Niedotrzymanie warunków umowy przez jedną ze stron sprawia, że strona druga otrzymuje rekompensatę. Zerwanie umowy przez otrzymującego pieniądze uprawnia wpłacającego do zażądania zwrotu kwoty podwójnego zadatku.

Zaliczka

Kwota pieniędzy stanowiąca część ceny lub wynagrodzenia, która przekazywana jest na poczet przyszłego zobowiązania. W przypadku złamania umowy, zaliczka musi zostać zwrócona. Gdy osoba przyjmująca zaliczkę nie wywiąże się z umowy, wówczas druga strona wyznacza kolejny termin jej wykonania. Niedotrzymanie go nakłada na przyjmującego konieczność zwrotu zaliczki.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytobiorcy osiągającego dane dochody do terminowego spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi elementami wchodzącymi w skład tego zobowiązania.

Na jakie przeszkody możesz trafić decydując się na kredyt hipoteczny?

Skorzystaj z wiedzy naszego eksperta zawartej w poniższych artykułach:

Baner Ekspert Fianansowy Michał Tkaczyk
Co może być wkładem własnym?
Poradnik kredytobiorcy

Co może być wkładem własnym?

Najnowsza rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego zaleca bankom, aby udzielając kredytów hipotecznych oczekiwały wkładu własnego na poziomie 20%. W niektórych bankach dopuszczalnym jest, jako minimalny wkład własny 10% udziału, pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu. Jednak przy obecnych stopach procentowych oraz inflacji dla wielu potencjalnych kredytobiorców nawet ten poziom własnego udziału jest niemożliwy do zgromadzenia. […]

Więcej
ekspert kredytowy
Poradnik kredytobiorcy

Co robi ekspert kredytowy?

Ekspert kredytowy to osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w dziedzinie finansów. To osoba, która potrafi skrupulatnie ocenić sytuację finansową i możliwości klienta starającego się o kredyt. Jego analizy są całkowicie bezstronne, a jego główne zadanie to pokazanie dostępnych opcji kredytu z warunkami optymalnymi dla klienta. Ekspert kredytowy – pomoc w wyborze najlepszej oferty Specjalności ekspertów […]

Więcej
Jak obniżyć raty kredytu hipotecznego?
Poradnik kredytobiorcy

Jak obniżyć raty kredytu hipotecznego?

Wielokrotne podwyżki stóp procentowych ogłaszane co kilka miesięcy przez Radę Polityki Pieniężnej NBP sprawiły, że w 2022 roku raty kredytów hipotecznych mocno wzrosły. W niektórych wypadkach nawet o prawie 100%. To cena, jaką muszą ponieść kredytobiorcy za tłumienie galopującej po kryzysie pandemicznym inflacji. Wobec tej sytuacji wielu zadłużonych zadaje sobie pytanie czy można obniżyć ratę […]

Więcej